top of page
blur hurt – 3.jpg

Nakal

Hall of Lemurian Knowledge

Nakal - Hall of Lemurian Knowledge

Welcome to Nakal - The Hall of Lemurian Knowledge which is located in the city of light Telos and contains all Lemurian knowledge. From this knowledge our courses were built which are taught by teachers from the community and by the guidance of High Priest Adama-for the new online courses

שבע הלהבות הקדושות

שבע הלהבות הקדושות

קבלת תדרי אור הבריאה להגשמה מלאה

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

מסע בדרך להתעלות

מעגל קריסטלי שמאני

מעגל קריסטלי שמאני

'תקשורת של אחדות ואהבה במעגל הריפוי בטלוס למוריה

בריאה חדשה

בריאה חדשה

ריפוי ומסע הזכרות

חמש הלהבות החדשות

חמש הלהבות החדשות

היכרות עם הלהבות החדשות הנכנסות אל פלנטה

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

אנרגיית המין

הכשרת כהני למוריה

הכשרת כהני למוריה

קבלת הכלים להפעלת עצמת הידע הלמוריאני העתיק

12 רבדי הדנ״א

12 רבדי הדנ״א

הפעלה אישית להיותנו מאסטרים בגוף אנוש

טקס התעלות

טקס התעלות

טקס הגשמת בקשות הלב

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

החיבור לייעוד האישי

לוחות הברקת

לוחות הברקת

לאותם אלו היודעים לעסוק בתורת התדרים

הפעלת הלמוריאנית החדשה

הפעלת הלמוריאנית החדשה

מי הוא הדמות הלמוראנית ? מה מתרחש בגופנו עם הפעלת הדנ״א הלמוראני ? כיצד ניתן ,לנוע מעבר לזמן ולמרחב, ולהפעיל את הכלים המרפאים ובוראים בהם השתמשנו בלמוריה.

bottom of page