top of page
blur hurt – 3.jpg

Nakal

Hall of Lemurian Knowledge

נאקאל- היכל הלמידה לחכמת למוריה

ברוכים הבאים להיכל הלמידה לחכמת למוריה- Nakal אשר נמצא בעיר האור טלוס ומרכז את כל הידע הלמוריאני.
מתוך ידע זה נבנו הקורסים שלנו שמועברים על ידי מורים מהקהילה ובליווי הכהן הגדול אדמה

שבע הלהבות הקדושות

שבע הלהבות הקדושות

קבלת תדרי אור הבריאה להגשמה מלאה

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

מסע בדרך להתעלות

מעגל קריסטלי שמאני

מעגל קריסטלי שמאני

'תקשורת של אחדות ואהבה במעגל הריפוי בטלוס למוריה

בריאה חדשה

בריאה חדשה

ריפוי ומסע הזכרות

חמש הלהבות החדשות

חמש הלהבות החדשות

היכרות עם הלהבות החדשות הנכנסות אל פלנטה

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

אנרגיית המין

הכשרת כהני למוריה

הכשרת כהני למוריה

קבלת הכלים להפעלת עצמת הידע הלמוריאני העתיק

12 רבדי הדנ״א

12 רבדי הדנ״א

הפעלה אישית להיותנו מאסטרים בגוף אנוש

טקס התעלות

טקס התעלות

טקס הגשמת בקשות הלב

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

החיבור לייעוד האישי

לוחות הברקת

לוחות הברקת

לאותם אלו היודעים לעסוק בתורת התדרים

הפעלת הלמוריאנית החדשה

הפעלת הלמוריאנית החדשה

מי הוא הדמות הלמוראנית ? מה מתרחש בגופנו עם הפעלת הדנ״א הלמוראני ? כיצד ניתן ,לנוע מעבר לזמן ולמרחב, ולהפעיל את הכלים המרפאים ובוראים בהם השתמשנו בלמוריה.

bottom of page