top of page

לוחם האור בנוכחות בימי האפלה 

לא הוא לא נעלם , הוא נוכח במלאות בכל העוצמה נע קדימה , נוכח באותם מקומות בהם החשכה אוחזת , בהם האמונה נשכחת אצל חלק מאלו הערים . 


מעולמות הגשמיות המכווצת , אל העולמות האור המרחיבה את נוכחותו , במחוזות מעבר לקוסמוס הוא נמצא , והיקום כולו בתהליך , מטוהר מעין החשכה,בקרבות של לגיונות רבים בצוותי עבודה פועלים , כוכבים וגלקסיות מרחבים בהם ערפילי האפלה נמוגים והאור נוכח , שוב בעצמתו . ויהי אור ...


טלוס הבית מעט רחוק , אך בימים בהם הוא יכול , הוא מגיע למלא את מחסני האנרגיה האלוהית , בקפסולות האור הוא נכנס , וסביבו מערך שלם של מזיני האור הטהור  ומרפאים , שיח עם מאסטר לגיון האור ועם צוותי העבודה , כך הם נעים בימים אלו בשלבי המערכה . הוא יושב וכותב את שראה את שחווה , את שהבין לעומק על מנת לאפשר גם לאחריו ללמוד את מסתורין יכולת פירוק האפלה .


אחוזי ההתמסרות אל מהות הצלחת האנושות היא במרכז הוויתו , לכן הוא מתגשם עודו בפלנטה זו , התקווה נוכחת ואורה הוא כה רב , הלוחם לא לן לא נח ממלא את חובותיו . 


לעיתים מתבונן מעבר לנראה בעולם האשלייה ותמהה כיצד הם עודם ישנים לנים לא מודעים . מתעמתים בגשמי בשל תדרי השליטה והכוח , אנרגיות של מימד השלישי דחיסות מרובה , מלווה בתדרי האפלה . 


אך האור הוא נשגב מעולמות האור הוא הגיע מכוכבי הבריאה של אהבה והרמוניה , כמה חשוב להיזכר בבית באותו הכוכב מישם הוא נע אל המרחב הארצי המרוחק . 

אז כבכל יום הוא בוחר , בוחר להאיר בוחר להאמין בוחר להיות מעבר לנראה ולהדהד לבריאה כי הוא אחד עימה . 


הלב הלמוריאני מיבשת האם נזכר הוא את אותם הימים הרכים ימים של רכות ובריאה מקודשת , מתרפק הוא על אותם זכרונות ומחייה אותם שוב ושוב תאי גופו , האנרגייה זורמת כפי שהיה הוא אז בזרועות אהוביו . 


הלוחם הוא היודע , לנשום מהיותו נושא המאורות בנתינה ללא תנאי בשירות ליבו . 

השפע האלוהי מתגשם בחייו עם המהות שלו להיות אחד בלב בני האדם . 

להעניק את התקווה והנראות למי שהיא אותה נשמה נשגבת , להאמין כי יש גם מעבר , מעבר לעולם האשלייה . 


הוא ניצב שוב ומד ומניף את חרבו , חרב האור הנצחית , ויוצא אל שער האפלה לשחרר את אחיזתם את שליטתם בעולם האשלייה  אותו הם מביאים אל פלנטה ארץ היפייפיה . 


גאיה משוחררת היא לעולמי עד ומוארת היא על פי התוכנית האלוהית ~הבריאה . 


רואה אותו שוב יוצא לדרכו , ואני שבה לגופי …


שלכם ~

אוהלת

עוד לפרקי הלוחם מוזמנים לקרא :

Comments


תקשורים חדשים

bottom of page