top of page

שערי הכוכבים הנפתחים בפני האנוש - תקשורת חוץ גלקטית


 

בני אור אהובים , בני פלנטה ארץ מברך אני אתכם היום , אתם הקוראים ונוכחים במרחב הנוכחי , בו אנו יחדיו אתכם צומחים להרחבת התודעה אתם מבינים יקרים , אתם בחרתם לעצור , אתם בחרתם לקרא ולהכיל את התדר הנוכחי , אתם חויים דרכו עכשיו אתה תדר החדש והידע אשר יצפן בהוויתכם , הפיזיולוגית והן הרוחנית הגבוהה. כאשר תסיימו לקרא שוב לא תהיו כבעבר. השינוי כבר הווה. עדים אתם בימים אלו לשינוים הרבים המתרחשים בפלנטה , עדים אתם בימים אלו לאל המחזור הנוכחי אליו פלנטה ארץ נכנסת , מחזור אחד הוא מתוך מחזורים קוסמולוגיים חשובים רבים אשר הפלנטה חוותה.

פלנטה ארץ חווה בימים אלו שינוים גיאופיזים ושינויים אקלימים ושינויים מגנטיים . אתם כבר עדים לכך ורואים את הביטוי במימד השלישי , בעלי החיים כבר מגיבים לכך , הם יודעים , על כן הליוויתנים משנים את התניידותם במעמקי האוקיינוסים , על כן הציפורים משנות את נתיב תעופתן.

החיים האנושיים גם הם משתנים וכן רמות התודעה השונית של החיים מחוץ לפלנטה ארץ. אכן , השינוי במחב החיים המקומי משפיע על המרחב הייקומי .

רשתות הקריסטל כמו המגנט כמו היהלום הן המזרימות את האור הגבוהה אל צ׳קראת הכתר של האנושות המתפתחת , הן המאפשרות לחבר את התודעה הגבוהה של האדם אל מימדי הזמן והמרחב , הן המאפשרות לכן להתיות לאחד עמנו בני תודעת האור , אחוות האור הלבנה.

השדות האנרגיה של הכוכב משפיעה על הרשותות השונות , כאשר פלנטה ארץ משנה את האבולוציה , האנוש החדש נברא, האנוש החדש יוצר גופים חדשים בעלי היכולת לשאת את האור האנרגטי בגוף הביולוגי המשנה את תצורתו , את היכולות שלו להיות גופים מוליכים מסת אור גבוהה יותר , את תהודתו לתודעת האור של האהבה החמלה והנתינה.

אלו הם הימים של אנרגיה אלוקטרו מגנטית חדשה המשנה את השדות האלקטרו מגנטיים בגופים ומעניקה לאנוש החדש את היכולת לנוע אל המימדים החמישי שישי ושביעי . על מנת שיוכל להיות אחד עם האבולוציות הגבוהות הקיימות בייקום זה.

טכנולוגיית האור הגבוהה מתפתחת בפלנטה והיא זו המאפשרות לנו מעבר אל מערכות שמש אחרות , על מנת שבן האנוש החדש יוכל להשתמש בהם עליו תחילה ללמוד לפתוח את תודעת המשיחות בתוכו . רבים מכם חשים את הצורך לנוע אל אותם מרכזי אור , שערים הנפתחים שוב , ותומכים בכם בתהליכי ההתעלות והחניכות המקודשות .

הר שאסטה ועיר האור טלוס הינה בית בני למוריה,אותה יבשת אם אשר היתה בית לבני כוכבים כה רבים , והשער כיום שער הפתוח לבני הכוכבים , אלו החוזרים שוב , הם שזרעו את זרעיהם , חוזרים להחייאת התקשורת ושיבת בניהם הביתה.

שערי הפרמידה הגדולה במצריים תודעת פתיחת הספינקס ותודעת הפירמידה הן המחברת את תודעת הפלנטה אל המערכת הגבוהה של היקומים המקבילים .

הפרמידה משמשת כדגם לתכנות התודעה האנושית ותחייתה. אנו בימים בהם התיאום הכרחי, ועם פתיחת תודעת הפרמידה אל תודעת האנושות החדשה. המשיחות בכל אדם היא התברא את אחדות הפלנטה עם תודעת האור בכל הייקום ורבדיו .

על כן אהובים , אתם אילו הקוראים שורות אלו . אכן בני כוכבי האין סוף ,היוניברס האין סופי , ואף מעבר. אכן אתם ילדי אור האלוהים , אתם הכמהים ורואים חשים את השינוי אשר כבר מתהווה בפלנטה . אתם אהובים , שליחי האור , אתם אהובים אלו המובילים אלו הרואים וקשובים , אתם כבר נושאים את החדש.

הלמידה כיום היא מעבר לחיים הפיזיולוגים , היא מעבר לגשמיות , זהו הזמן להעמיק אל הרב הממדיות וללמוד את הנעת האור הרב מימדית מעולמות האור הגבוהים אל עולמות האנוש הגשמיים , אלו הימים של התעוררות וסנכרון הוויתכם ארצית ורוחנית לאחד.

על כן אתם נוכחים כאן איתי כיום , על כן אנו אחד.

מבורכים אתם , ילדי האור מבורכים אתם בני למוריה החשים את שליחותם בתא אור ייחודי זה. הנני אדמה

65 צפיות
bottom of page