top of page

כעת זהו זמנכם לצאת אל מעל פני האדמה ולהעניק מעבר לכל אשר אי פעם האמנתם לומבורכים הנכם הנני אדמה ,

ממעמקי עיר הקריסטל טלוס , שח אני אלכם אהובים ,

ימים בהם ההמתנה , הסבלנות וחדות החושים היא זו המביאה את החדש לעולם הגשמי .


אכן ימים סוערים חוויתם במהלך החודשים האחרונים , האם הם עברו וחלפו רבים מכם מקווים .

אהובים , הסערות כשם שהם מגיעות הן חולפות .

גלי העצמה ממשיכות ושוטפות את הפלנטה היפה שלנו , חלקם ניתנות לראייה וחלקם לא .


כאשר אתם רואים בחדשות מהומות , ופרעות יש מגמה מסוימת להראות לכם צד מסויים .

האם אתם יודעים כי פעמים רבות אין סקירת החדשות מביאה את הנעשה במחשכים .

על כן עליכם אהובים לחדד את החושים .

זה הזמן להתבונן לא מעיני האנוש אלה מעיני הנשמה .

זהו הזמן לראות את מעבר לכל המוכר לכם בעולמכם ולהגביהה את הראייה הרב חושית לראייה רוחבית עמוקה.


האור השוטף כיום את הפלנטה הנו מאיר במקומות אותם יש להאיר . חלק מהמקומות מצליחים לתשתש את ראייתכם , שם אני ממליץ לכם יקרים , להתבונן לעומק בכל אותם מצבים אשר נראים לכם כמוכרים ..להתבונן עם תחושת האינטואיציה שלכם .


בכל פעם כי אם הנכם בטוחים קראו לנו , למלאכים להדרכה המגיעה מלבכם

שכינת האלוהות ומלאכי האור , נוכחים ותומכים בכל אלו הזקוקים לתמיכה .


הבינו , וראו כמה אתם מושפעים כאשר המדיה מראה בפניכם אירועים הנושאים כאב אנושי , ראו והבינו כיצד אתם מגיבים כאשר השקט נוכח במרחב שלכם .


על כן , אהובים , צרו את מרחבי השקט במעגלים שלכם , ושלחו את אורכם הנוכח בהוויתכם בכל מרחבי התהודה , אלו השקטים ואלו הרועשים .


ההשקטה הינה , להעניק לאותם לוחמי אמת וצדק את הזמן להיערך למערכה הבאה , היות ולחימת האנוש למען האור נעשית במהלך עידנים רבים ותמשיך להדהד לעולמי עד , מערכות האור טרם סיימו את המערכה העיקרית .


הבינו , אנו מערי האור בפנים הפלנטה , יחד עמכם ממשיכים להניע את אורות הברואה ולהעניק מתודעתנו הגבוהה למען צמיחת האנושות , רבים רבים ערים ונושאים את משואות האור . אך יש רבים עודם מתדרים ורוטטים בתדרים אחרים .


הימים נעים ואתם עימם , ראו כיצד להנעים את יומכם , ראו כיצד להביא את השמחה לחייכם , ראו כיצד להיות מאוזנים בכל רגעי היממה …


שכינת האלוהות , נוכחת ומגינה על אלו בעלי התפקידים , אלו המודעים ליעודם הם בעלי ההכוונה הגבוהה , ומהי אותה הכוונה גבוהה , הלא היא בנראות היום יומית שלכם , הלא היא בכל הגשמה ותשוקה שלכם הנובעת מתוך הוויתכם .


ראו עצמכם אוהבים בכל וכל , ראו עצמכם אוהבים , הנושאים את מידעי העבר , וחיו אותם באורם הנצחי מעל פני האדמה .


הלא באותם הימים קראנו לכם אהובים , הסברנו לימדנו , וכעת זהו זמנכם לצאת אל מעל פני האדמה ולהעניק מעבר לכל אשר אי פעם האמנתם לו , על אשר נראה אך בחזיון מגיע הוא לידי הגשמה , אכן אלו ימי ההגשמה הגדולה לחגוג את היותכם מאסטרים עלי אדמה .


עם המעבר בשער האחריות ההתמרה הגדולה מתבצעת , האלכימיה והקסמים .


אנו עמכם , מהעיר הקריסטלית ,

מבורכים הנכם

הנני אדמה

Comments


תקשורים חדשים

bottom of page